21.02.2019

Anasayfa / Ruhsal Bilgi

Mini Ruhsal Sözlük - 1

AKAŞA–Evren hafızası, bilginin kayıtlı olduğu yer, levh-i mahfuz, yüce doküman.

APOR–Maddenin, canlı ya da cansız maddi bir nesnenin kendiliğinden yok olması veya birden ortaya çıkması, tezahür etmesi.

ASTRAL PLAN–Duygu ve düşüncelerin oluşturduğu plan, maddî plan üstü, Fizikötesi.

AURA–Madde planındaki varlıkları çevreleyen ruhsal halka, ruhsal ışık ve enerji görünümü.

CEVHER–Mahiyet, esas, töz, çekirdek, değerli esas olan şey, sabit gerçek.

CAN–Yaşama gücü, dirilik enerjisi, madde olmayan varlık.

DEDUBLEMAN–Çift bedenlenme, ikileşme, çift görünüm, aynı zamanda iki ayrı yerde bulunma.

DEJAVܖÖnceden görmüşlük duygusu, varlığın geçmişi ve şimdiki zamanı bir  arada yaşaması.

DEMATERYALİZASYON– Madde görünümünden çıkma.Silinme.

DEZENKARNE– Bedeni terk etme,  bedensiz kalmışvarlık.

DUBLE–Hafif madde, ikinci eş beden, fizik görünümü olan ve hızla yer değiştiren beden.

DURUGÖRܖ Beş duyu dışında madde ve mana algılama, vizyon görme olayı.

DURUİŞİTİ– Ses olarak zihinde algılama olayı, madde aracı olmadan işitme.

EKMİNEZİ– Hafıza dışında geçmişi yaşama, ruhsal geçmiş yaşam ispatı.

EKTOPLAZMA– Bedenden çıkan seyyal ve buharımsı yoğunluk, enerji bedeni.

ELEMENTAL– Enerji bedenlere sahip, astral seyyal maddeden oluşmuştur. Majisyenlerin yararlandıkları zeki varlık düzeyi.

ENKARNASYON– Bedenlenme, varlığın bedenlenmesi.

EPRÖV–Tecrübe, ruhsal deneyim.

ESİR–Ether, duyularla algılanamayan tüm uzayı dolduran süptil madde.

EZOTERİZM– İçsel bilgi, içeriği gizli bilgi topluluğu.                

EZOTERİKMADDE- Evreni ve atomlar arasını dolduran bir cevher yapı.                                                                                             

ENERJİ–Maddeyi oluşturan güç, yapı. Çok seyrek kıvamda madde yapısı.

HAMİVARLIK– Koruyucu varlık, hami ruh, rehber varlık.

HİPNOZ–Yapay uyku, uyku ve uyanıklık arası bir durum.

İMAJİNASYON– Hayal etme imgeleme, ruhun imajları canlandırması ve yeni imajlar meydana getirmesi.

İNİSİYASYON- Gizli öğreti ve bilgiye bağlı gelenek, eğitim.                  

KADER– İnsanın kendi iradesi ile yürüdüğü, seçtiği yolun sonuçları.

KADİM–Çok eski geçmiş, eski çağlar, tarih öncesi, kimsenin bilmediği zamanlar.

KARMA– Sebep-sonuç ilişkileri ve yasaları.Yaşamların birbirleri ile yapısal ve nedensel birlikteliği.

KEHANET–Önbili. Önceden bilme. Geleceğe ait bilinenler.

KAVRAM– Mefhum. Bir şeyin nitelikleri üzerine taşıdığımız genel düşünce.

LEVİTASYON– Fizik Varlığın veya maddelerin vasıtasız olarak havaya yükselmeleri.

MENTAL–Mantal, Zihnî. Işık ve mutluluk alemi. Geniş şuur. Bilgelik ve Sevgi alemi.

MANYETİZM– Varlığın ürettiği, sahip olduğu elektrik vs. enerjilerin yarattığı çekim, Çekimalanı.

MEDİTASYON– Aklı ve düşünceyi bir noktada toplama veya düşünceden arınma.

METAPSİŞİK– Ruh ötesi.Ruh sonrası.

MUTLAK–Varlığın sebebi yine kendisi olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan.

MÜTEAL– Aşkın. Yüce. Yüksek. Belirli realiteleri aşmış olan. boyutlarüstü, tasavvur üstü.

MADDE– Kaba, yoğun enerjinin şekil almış biçimi.

OBSESYON– Takıntı. Negatife girmiş olan. Bedensiz varlığın bedenliye tahakkümü.

OKÜLTİZM– Bilinmezler bilimi ve mesleği. Eski gizli öğretilerin, geleneklerin öğretilmesi ve bu geleneklerin devamını sağlayan içsel gizli doktrin.

PARAPSİKOLOJİ– Ruhbilim ötesi. Ruh ile beden arasında doğan olaylar bilimi.

PERİSPİRİ– Ruhun maddesel bedenlerle irtibat kurabilmesi için çok ince bir  maddeden oluşan bir beden mantosu.

PSİŞİK–Ruhsal. Ruha bağlı. Bedene bağlı ruhun görünüm ve yaşamı ile ilgili olan.

REENKARNASYON– Tekrar doğuş. Tekrar bedenlenme olayı.

REALİTE–Varlığın madde ile ilgili kavram, anlam, değer ve şuur halinin mutlak gerçek karşısındaki durumu.

RUH–Spirit. Öz. Esas. Maddeyi şekillendiren, maddeyi kullanan ancak maddesel mekanlarda yer işgal etmeyen, parçalara ayrılmayan, soyut, etkin varlık.

R.İ.M–Ruhsal İdare Mekanizması. Yüce ruhsal varlıklar topluluğu.

SPATYOM–Öte alem. Ruhlar evreni. Ruhun bedenden ayrıldıktan sonra intikal ettiği mekan.

SÜPTİL–İnce, seyrek, hafif, latif, seyrek doku.

ŞAKRA–Enerji dağıtım merkezleri, kozmik pencereler. Bedeni, esirî bedene sıkıca bağlayan ruhsal sinir merkezler.

TELEPATİ– Düşünceler arasında doğrudan doğruya bağlantı kurulması. Uzaduyum.

TENASÜH–Ruh göçü. Geri dönüş. Bazı kaynaklarda reenkarnasyon veya enkarnasyon yerine kullanılır.

TRANS–Vecd. Hal. Cezbe. Ruhsal çalışmalarda girilen psikofizyolojik konum.

ÜÇÜNCÜGÖZ–İki kaş arası veya alın bölgesindeki ruhsal açılım merkezi. Alınşakrası. Kalpgözü.

Anasayfa / Ruhsal Bilgi
Arşivdeki makaleleri aşağıdan ulaşabilirsiniz
HAKKIMIZDA | ZIYARETCI DEFTERI | iLETiŞiM |